“Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.” resmi web sahypalaryna hoş geldiňiz

Kompaniýanyň tertibi

“Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.”

görüş

“Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.”

Biziň wezipämiz we gözýetimimiz

Durmuşyň hilini ýokarlandyrmak we innowasiýa pikirleriňizi hakykata öwürmek üçin özara baglanyşygy aňsatlaşdyrýarys.Biz durnuklaşdyrýarys (Wen) gowy hilli, ýumşak (Chang) iň gowy hyzmat, müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak we yzygiderli gowulaşmak.

Biziň wezipämiz, müşderilerimiz tarapyndan dünýä belli öndüriji we kabelleriň ileri tutulýan hyzmatdaşy hökmünde ykrar edilmek.

logo-ab

“Dongguan Wenchang Elektron Co., Ltd.”1997-nji ýylda esaslandyrylan, Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Humen şäherinde ýerleşýär.Dürli görnüşli müşderiler üçin ygtybarly kabel çözgütlerini işläp düzmek bilen, Wenchang dünýädäki müşderilerimize ýokary hilli kabeller we simler hödürleýär.

Toparymyzyň uly tagallasy bilen kompaniýamyz Amerikan UL, Kanada CSA, VDE, CCC we PSE şahadatnamalary ýaly şahadatnamalary berdi.Kabellerimiz dürli elektron önümlerinde, senagat enjamlarynda, senagat robot enjamlarynda, lukmançylyk periferiýa enjamlarynda giňden ulanylýar.

Dolandyryş ulgamy nukdaýnazaryndan, kompaniýamyz ISO9001-2015 hil dolandyryş dolandyryş sertifikaty, IECQ-QC080000 howply maddalary dolandyryş ulgamy sertifikaty, IATF16949 awtoulag ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.

Mis sim çyzmakdan, PVX plastmassa bölejik önümçiliginden, TPU / PUR modifikasiýa önümçiliginden sim önümçiligine çenli bir bitewi önümçilik prosesini döredýäris.Öndürýärisçeňňek sim, elektrik kabeli, penjekli kabel, spiral kabel, tekiz kabel, älemgoşar kabeli, aragatnaşyk kabeli, CMP kabeli, VDE / CCC / PSE kepillendirilen kabel, ses kabeli, kompýuter kabeli we ş.m..Önümlerimiz öz içine alýarTPU / PUR, XL-PE, TPE, XL-PVC, PVC, Silikon Kauçuk, Kauçuk, Teflon, mPPE-PEwe beýleki kabeller.Productshli önümler hil ulgamyna we daşky gurşawy goramak ulgamyna berk laýyklykda öndürilýär we ähli önümler müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ROHS we REACH ýaly halkara daşky gurşawy goramak talaplaryna laýyk gelýär.

Kompaniýamyzda hünär tehniki we dolandyryş zehinleri, durnukly ösüş meýilnamalary, göwnejaý we wagtynda gowşurylyşy we satuwdan soňky hyzmaty kanagatlandyrylýar.Elektrik şnurlary we kabeller boýunça hünär bilimlerimiz sebäpli size has gowy hyzmatlar berip biljekdigimize ynanýarys.In engineeringenerçilik we hyzmat toparlarymyz, innowasiýa dizaýnlaryny hakykata öwürmek üçin müşderiler bilen ýakyndan gyzyklanýar.

Baglanyşyk dünýäni çalt üýtgedip biler.Wençangda, müşderiler üçin simleri we sim çözgütlerini ösdürmegi dowam etdireris.

Biziň barlygymyz hil we hyzmat esasynda gurulýar.Diňe ekologiýa taýdan arassa materiallaryň kabul edilmegini, RoHS-e laýyk önümçilik, Hukuk amallary we howpsuzlyk önümçiligi we yzygiderli gowulaşmagy talap edýäris.Iň soňky wadamyz, gelýän çig mallaryň hemmesini HSF (Howply maddalar mugt) düzgünimize 100% laýyk getirmek, taýýar önümleriň hemmesi HSF standartyna 100% laýyk gelýär.

Biziň wadamyz

"Biziň barlygymyz hil we hyzmat esasynda guruldy"

Işewür hyzmatdaşlygyň ýygnagy.Suratly telekeçiler el çarpýarlar.Üstünlikli telekeçiler gowy şertnamadan soň el çarpýarlar.Gorizontal, bulaşyk

Önümlerimiz we bazarymyz

Esasy önümler: UL çeňňek kabeli we sim / tekiz lenta kabeli / köp ýadroly kabel / spiral kabel / USB kabeli / kompýuter kabeli / gural kabeli / VDE tok kabeli / CCC kabeli / CMP aragatnaşyk kabeli / ses kabeli / Lan kabeli Cat5e, Cat6 ... we ş.m.

300Adamlar

Jemi IŞLER

ABŞ-nyň dollary50Million

Jemi NYLLYK DÖWRÜ

1997

YEYL

Iň gowy 4 bazar:

Günbatar Europeewropa
%
Demirgazyk Amerika
%
Günorta Aziýa
%
Günorta-Gündogar Aziýa
%

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?