សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. គេហទំព័រផ្លូវការ

វិញ្ញាបនប័ត្រ

IECQ QC080000

ISO9001-2015

IATF16949-2016

IATF16949-2016

វិញ្ញាបនបត្រ CCC

វិញ្ញាបនបត្រ CSA

វិញ្ញាបនបត្រ CSA

វិញ្ញាបនបត្រ UL-E214500

វិញ្ញាបនបត្រ UL E214500

វិញ្ញាបនបត្រ UL E214500

វិញ្ញាបនបត្រ UL E214500

វិញ្ញាបនបត្រ CMP

វិញ្ញាបនបត្រ VDE

វិញ្ញាបនបត្រ VDE

វិញ្ញាបនបត្រ VDE

វិញ្ញាបនបត្រ VDE

វិញ្ញាបនបត្រ PSE VCTF(K) 2-0.75

វិញ្ញាបនបត្រ PSE VCTF(K) 2-0.75

វិញ្ញាបនបត្រ PSE VCTF(K) 2-0.75

វិញ្ញាបនបត្រ PSE VCTF(K) 2-0.75